Yakov PROTAZANOV
Яков ПРОТАЗАНОВ
Yakov PROTAZANOV
1919  
Pravda
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Правда

 

 La Vérité

 Pravda

 
Directed by : Yakov PROTAZANOV (Яков ПРОТАЗАНОВ)