Production designer
 
 
 
Mavlodot FAROSATSHOYEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Мавлодот ФАРОСАТШОЕВ
Mavlodot FAROSSATCHOEV
From filmography
 
Production designer
2019 - Angel-spasitel (Ангел-спаситель) by Irina GEDROVICH [fiction, 91 mn]
2008 - Den D (День Д) by Yekaterina POBEDINSKAYA , Mikhail PORECHENKOV [fiction, 80 mn]