Actor,
Cinematographer
 
 
 
Vadim SOSNOVSKIKH
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Вадим СОСНОВСКИХ
Vadim SOSNOVSKIKH
From filmography
 
Actor
2021 - Kto Chekhova chital (Кто Чехова читал?) by Yevgeni GORDYUKHIN , Aleksandr KUDRENKO [fiction, 89 mn]
 
Cinematographer
2021 - Kto Chekhova chital (Кто Чехова читал?) by Yevgeni GORDYUKHIN , Aleksandr KUDRENKO [fiction, 89 mn]
2016 - Sny Iosifa (Сны Иосифа) by Renata LITVINOVA [fiction]
2011 - Apokrif (Апокриф) by Yevgeni GORDYUKHIN [fiction, 12 mn]