Compositor,
Sound designer
 
 
 
Dmitry MILOVANOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Дмитрий МИЛОВАНОВ
Dmitri MILOVANOV
From filmography
 
Compositor
2017 - Zaraza (Зараза) by Boris MILOVANOV [16 mn]
2011 - Itsikhitanantsu (Ицихитананцу) by Natalia RYSS [animation, 15 mn]
2009 - Pozniya gostsi (Поздние гости) by Yulia RUDITSKAYA [animation, 3.4 mn]
2007 - Tabouretka (Табуретка) by Mikhail LISOVOY [animation, 4 mn]
2005 - Piramidka (Пирамидка) by Natalia RYSS [animation, 5 mn]
 
Sound designer
2011 - Itsikhitanantsu (Ицихитананцу) by Natalia RYSS [animation, 15 mn]
2009 - Pozniya gostsi (Поздние гости) by Yulia RUDITSKAYA [animation, 3.4 mn]
2009 - Tri Kotenka-2 (Три котенка-2) by Dmitry NAUMOV [animation, TV serial, 49.3 mn]
2007 - Tabouretka (Табуретка) by Mikhail LISOVOY [animation, 4 mn]