Writer
 
 
 
Tatyana KALETSKAIA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Татьяна КАЛЕЦКАЯ
Tatiana KALETSKAIA
Filmography (extracts)
 
Writer
1982 - Vremya dlya razmyshleniy (Время для размышлений)
1974 - Kseniya, Fyodor's Favorite Wife (Ксения любимая жена Федора) by Vitali MELNIKOV [fiction, 82 mn]