Yaropolk LAPCHINE
Ярополк ЛАПШИН
Yaropolk LAPSHIN
1962  
Le Seizième printemps
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Шестнадцатая весна

 

 Shestnadtsataya vesna

 Shestnadtsataya vesna

 
Réalisation : Yaropolk LAPCHINE (Ярополк ЛАПШИН)