Sergueï TKATCHOV
Сергей ТКАЧЁВ
Sergey TKACHOV
1995  
Kolia + Tonia + Ira
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Коля+Тоня+Ира

 

 Kolya+Tonya+Ira

 Kolya+Tonya+Ira

 
Réalisation : Sergueï TKATCHOV (Сергей ТКАЧЁВ)