Sergey ASHKENAZI
Сергей АШКЕНАЗИ
Sergueï ACHKENAZI
USSR, 1988  
Kriminalnyy talant
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Криминальный талант

 

 Kriminalnyy talant

 Talent criminel

 
Directed by : Sergey ASHKENAZI (Сергей АШКЕНАЗИ)
Companies : Odessa Film Studios, Gosteleradio