Vladimir GARDIN
Владимир ГАРДИН
Vladimir GARDINE
Olga PREOBRAZHENSKAIA
Ольга ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
Olga PREOBRAJENSKAIA
1919  
Zheleznaya pyata
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Железная пята

 

 Zheleznaya pyata

 Le Talon de fer

 
Directed by : Vladimir GARDIN (Владимир ГАРДИН), Olga PREOBRAZHENSKAIA (Ольга ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
 
Cast
Olga PREOBRAZHENSKAIA (Ольга ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)