Igor APASIAN
Игорь АПАСЯН
Igor APASSIAN
1986  
V odnu-yedinstvennuyu zhizn
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

В одну-единственную жизнь

 

 V odnu-yedinstvennuyu zhizn

 Dans une seule vie

 
Directed by : Igor APASIAN (Игорь АПАСЯН)