Мария КОНДРИКОВА
Maria KONDRIKOVA
Mariya KONDRIKOVA
2001  
И немного о собаках
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

I nemnogo o sabakakh

 

 I nemnogo o sabakakh

 A propos des chiens

 
Режиссёр(ы) : Мария КОНДРИКОВА (Mariya KONDRIKOVA)
Оператор(ы) : Мария КОНДРИКОВА (Mariya KONDRIKOVA)