Владимир ГАРДИН
Vladimir GARDINE
Vladimir GARDIN
Ольга ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
Olga PREOBRAJENSKAIA
Olga PREOBRAZHENSKAIA
1919  
Железная пята
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Zheleznaya pyata

 

 Zheleznaya pyata

 Le Talon de fer

 
Режиссёр(ы) : Владимир ГАРДИН (Vladimir GARDIN), Ольга ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ (Olga PREOBRAZHENSKAIA)
 
В ролях