Sergey ASHKENAZI
Сергей АШКЕНАЗИ
Sergueï ACHKENAZI
USSR, 1990  
Zalozhnitsa
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Заложница

 

 La Femme otage

 Zalozhnitsa

 
Directed by : Sergey ASHKENAZI (Сергей АШКЕНАЗИ)
Writing credits : Sergey ASHKENAZI (Сергей АШКЕНАЗИ)