Vladimir BOYKOV
Владимир БОЙКОВ
Vladimir BOIKOV
Irina VENZHER
Ирина ВЕНЖЕР
Irina VENGER
USSR, 1956, 71mn 
, , documentary
V dni spartakiady
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

В дни спартакиады

 

 Au temps des Spartakiades

 V dni spartakiady

 
Directed by : Vladimir BOYKOV (Владимир БОЙКОВ), Irina VENZHER (Ирина ВЕНЖЕР)