Sergey TKACHOV
Сергей ТКАЧЁВ
Sergueï TKATCHOV
2002  
Shchit Minervy
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Щит Минервы

 

 Le Bouclier de Minerve

 Shchit Minervy

 
Directed by : Sergey TKACHOV (Сергей ТКАЧЁВ)