Sergey TKACHOV
Сергей ТКАЧЁВ
Sergueï TKATCHOV
1999  
Khod Ferzyom
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Ход Ферзём

 

 Khod Ferziom

 Khod Ferzyom

 
Directed by : Sergey TKACHOV (Сергей ТКАЧЁВ)