Yakov SEGEL
Яков СЕГЕЛЬ
Yakov SEGUEL
1986  
S neba na zemlyu
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

С неба на землю

 

 Du ciel vers la terre

 S neba na zemlyu

 
Directed by : Yakov SEGEL (Яков СЕГЕЛЬ)
Writing credits : Yakov SEGEL (Яков СЕГЕЛЬ)