Galina EVTOUCHENKO
Галина ЕВТУШЕНКО
Galina YEVTUSHENKO
1998  
A toi, Mon Dieu
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Тебе, Господи!

 

 Tebe, Gospodi!

 Tebe, Gospodi!

 
Réalisation : Galina EVTOUCHENKO (Галина ЕВТУШЕНКО)