Vladimir GARDINE
Владимир ГАРДИН
Vladimir GARDIN
Olga PREOBRAJENSKAIA
Ольга ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
Olga PREOBRAZHENSKAIA
1919  
Le Talon de fer
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Железная пята

 

 Zheleznaya pyata

 Zheleznaya pyata

 
Réalisation : Vladimir GARDINE (Владимир ГАРДИН), Olga PREOBRAJENSKAIA (Ольга ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)
 
Interprétation
Olga PREOBRAJENSKAIA (Ольга ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)