35th Fribourg International Film Festival
Fribourg (Switzerland) - 16 July 2021 - 25 July 2021
http://www.fiff.ch/
Russian films
 
Zheltaya koshka
Zheltaya koshka, 2020

(Желтая кошка)


Adilkhan YERZHANOV
(Адильхан ЕРЖАНОВ)

Adilkhan YERZHANOV
Pyk-pyk-pyk, 2014

(Пык-пык-пык)


Dmitry VYSOTSKY
(Дмитрий ВЫСОЦКИЙ)

Dmitry VYSOTSKY
Snezhnika
Snezhnika, 2012

(Снежинка)


Natalia CHERNYSHEVA
(Наталья ЧЕРНЫШЕВА)

Natalia CHERNYSHEVA
Moy strannyy dedushka
Moy strannyy dedushka, 2011

(Мой странный дедушка)


Dina VELIKOVSKAYA
(Дина ВЕЛИКОВСКАЯ)

Dina VELIKOVSKAYA
Violontchel
Violontchel, 2008

(Виолончель)


Tatyana KURNAYEVA
(Татьяна КУРНАЕВА)

Tatyana KURNAYEVA
Eskimo
Eskimo, 2004

(Эскимо)


Yulia ARONOVA
(Юлия АРОНОВА)

Yulia ARONOVA