61st Thessaloniki International Film Festival
Thessaloniki (Greece) - 05 November 2020 - 15 November 2020
https://www.filmfestival.gr/ ... - https://www.filmfestival.gr/en/
Russian or Soviet films
 
Kitoboy
Kitoboy, 2020

(Китобой)


Philip YURYEV
(Филипп ЮРЬЕВ)

Philip YURYEV
Kin-dza-dza!
Kin-dza-dza!, 1986

(Кин-дза-дза!)


Georgi DANELIYA
(Георгий ДАНЕЛИЯ)

Georgi DANELIYA