62nd International Leipzig Festival for documentary and animated film
Leipzig (Germany) - 28 October 2019 - 03 November 2019
https://www.dok-leipzig.de/en
Russian films
Documentaries
Perekhodniy vozrast
Perekhodniy vozrast, 2019

(Переходный возраст)


Elena_2 KONDRATYEVA
(Елена_2 КОНДРАТЬЕВА)

Elena_2 KONDRATYEVA
Nie za gorami
Nie za gorami, 2017

(Не за горами)


Aleksey EVSTIGNEEV
(Алексей ЕВСТИГНЕЕВ)

Aleksey EVSTIGNEEV

Animation
Ouzy
Ouzy, 2019

(Узы)


Dina VELIKOVSKAYA
(Дина ВЕЛИКОВСКАЯ)

Dina VELIKOVSKAYA