52nd Thessaloniki International Film Festival
Thessaloniki (Greece) - 04 November 2011 - 13 November 2011
https://www.filmfestival.gr/ ...
Competition
Portret v symerkakh
Portret v symerkakh, 2011

(Портрет в сумерках)


Angelina NIKONOVA
(Ангелина НИКОНОВА)

Angelina NIKONOVA

 
Faust
Faust, 2011

(Фауст)


Alexandre SOKUROV
( Александр СОКУРОВ)

Alexandre SOKUROV
Gromozeka
Gromozeka, 2010

(Громозека)


Vladimir KOTT
(Владимир КОТТ)

Vladimir KOTT
V subbotu
V subbotu, 2010

(В субботу)


Aleksandr MINDADZE
(Александр МИНДАДЗЕ)

Aleksandr MINDADZE
Elena
Elena, 2010

(Елена)


Andrey ZVIAGINTSEV
(Андрей ЗВЯГИНЦЕВ)

Andrey ZVIAGINTSEV

Awards

First prize :

Portret v symerkakh (Портрет в сумерках), 2011, by Angelina NIKONOVA (Ангелина НИКОНОВА)