Writer
 
 
 
Tatyana_2 EGOROVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Татьяна_2 ЕГОРОВА
Tatiana_2 EGOROVA
Also : YEGOROVA
From filmography
 
Writer
2010 - Pokuda budet veter... (Покуда будет ветер...) by Sergey POTAPOV [fiction, 80 mn]
2006 - Dyshi! (Дыши !) by Sergey POTAPOV [fiction, 75 mn]
2001 - Kollektsioner (Коллекционер) by Yuri GRYMOV [fiction, 100 mn]
1998 - Mu-Mu (Му-Му) by Yuri GRYMOV [fiction, 104 mn]