Actor
 
 
 
Sherali ABDULKAJSOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Шерали АБДУЛКАЙСОВ
Cherali ABDOULKAISSOV
Also : Sherali ABDULKAISOV
From filmography
 
Actor
1999 - Lunny papa (Лунный папа) by Bakhtyar KHUDOINAZAROV [fiction, 107 mn]
1991 - Noga (Нога) by Nikita TYAGUNOV [fiction, 87 mn]
1991 - Vremya zholtoy travy (Время желтой травы) by Mayram YUSUPOVA [TV film, 65 mn]