Writer
 
 
 
Mikhail TROFIMENKO
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Михаил ТРОФИМЕНКО
Mikhaïl TROFIMENKO
From filmography
 
Writer
2006 - Kruzheniye v peredyelakh koltsevoy (Кружение в пределах кольцевой) by Ramil SALAKHUTDINOV [fiction, 112 mn]