Actor,
Compositor
 
 
 
Aleksandr KOSHELEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Александр КОШЕЛЕВ
Aleksandr KOCHELEV
From filmography
 
Actor
2011 - Bolgarskie pertsy (Болгарские перцы) by Dmitry RADYGIN [fiction, 20 mn]
 
Compositor
2011 - Bolgarskie pertsy (Болгарские перцы) by Dmitry RADYGIN [fiction, 20 mn]
 
Co-Director
2011 - Bolgarskie pertsy (Болгарские перцы) by Dmitry RADYGIN [fiction, 20 mn]