57th International Leipzig Festival for documentary and animated film
Leipzig (Germany) - 27 October 2014 - 02 November 2014
https://www.dok-leipzig.de/en
Documentaries
Srok
Srok, 2014

(Срок)


Pavel KOSTOMAROV (Павел КОСТОМАРОВ)

Aleksey PIVOVAROV (Алексей ПИВОВАРОВ)

Aleksandr RASTORGUYEV (Александр РАСТОРГУЕВ)

Aleksandr RASTORGUYEV
Varia, 2014

(Варя)


Alena POLUNINA
(Алена ПОЛУНИНА)

Alena POLUNINA
Posledniy Limuzin
Posledniy Limuzin, 2013

(Последний лимузин)


Daria KHLESTKINA
(Дарья ХЛЕСТКИНА)

Den pobedy, 2013

(День победы)


Alina RUDNITSKAYA
(Алина РУДНИЦКАЯ)

Alina RUDNITSKAYA

Animation
Brut
Brut, 2014

(Брут)


Svetlana FILIPPOVA
(Светлана ФИЛИППОВА)

Svetlana FILIPPOVA