Александр БОРИСОВ
Aleksandr BORISSOV
Aleksandr BORISOV
Артур ВОЙТЕЦКИЙ
Artur VOITETSKI
Artur VOITETSKY
1963  
Стёжки-дорожки
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Styozhki-dorozhki

 

 Styozhki-dorozhki

 Sentiers et petits chemins

 
Режиссёр(ы) : Александр БОРИСОВ (Aleksandr BORISOV), Артур ВОЙТЕЦКИЙ (Artur VOITETSKY)
Оператор(ы) : Михаил БЕЛИКОВ (Mikhail BELIKOV)