Compositor
 
 
 
Boris LATOSHINSKY
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Борис ЛАТОШИНСКИЙ
Boris LATOCHINSKI
Filmography (extracts)
 
Compositor
1940 - Ozvobozhdenie (Освобождение) by Aleksandr DOVZHENKO , Yulia SOLNTSEVA [documentary, 61 mn]