Cinematographer
Born 1904, USSR (Ukraine)
 
Died 1990
Grigori_2 ALEXANDROV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Григорий_2 АЛЕКСАНДРОВ
Grigori_2 ALEXANDROV
Filmography (extracts)
 
Cinematographer
1940 - Ozvobozhdenie (Освобождение) by Aleksandr DOVZHENKO , Yulia SOLNTSEVA [documentary, 61 mn]