Writer,
Producer
 
 
 
Azamat KHUZHARMETOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Азамат ХУЖАХМЕТОВ
Azamat KHOUJAKHMETOV
Filmography (extracts)
 
Writer
2012 - Born Twice (Рожденный дважды) by Vilyura ISYANDAVLETOVA [documentary, 26 mn]
 
Producer
2013 - Visit (Визит) by Bulat YUSUPOV [fiction, 31 mn]
2013 - Bitter Honey (Горький мёд) by Aynur ASKAROV [documentary, 23 mn]
2012 - Born Twice (Рожденный дважды) by Vilyura ISYANDAVLETOVA [documentary, 26 mn]