Writer
 
 
 
Shakhimarden KHUSAINOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Шахимарден ХУСАИНОВ
Chakhimarden KHOUSSAINOV
Filmography (extracts)
 
Writer
1988 - Balcony (Балкон) by Kalykbek SALYKOV [fiction, 86 mn]