Aleksandr MEDVEDKINE
Александр МЕДВЕДКИН
Aleksandr MEDVEDKIN
1946  
La Libération de la terre
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Освобожденная земля

 

 Osvobozhdennaya zemlya

 Osvobozhdennaya zemlya

 
Réalisation : Aleksandr MEDVEDKINE (Александр МЕДВЕДКИН)