Director
 
 
 
Ulyana PODKORYTOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Ульяна ПОДКОРЫТОВА
Ouliana PODKORYTOVA
Filmography (extracts)
 
Director
2019 - PoratoBrasko (ПоратоБраско) [documentary, 6 mn]