Sound Designer
 
 
 
Natalya PAVLOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Наталия ПАВЛОВА
Natalia PAVLOVA
Filmography (extracts)
 
Sound Designer
2009 - Lost in London (Затерянные в Лондоне) by Taisya RESHETNIKOVA [documentary, 25 mn]